Azahar Panama i Panamá

Lokal tid:
04:13:58
Ingen oplysninger

🕗 åbningstider

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Vía España, Panamá, Panamá, PA Panamá
Kontakter telefon: +507
Latitude: 9.00448, Longitude: -79.510062
Større kort og retninger

Kommentar 0

Nærmeste Restaurant:

Licuadoras. Induatriales

Vía España, Panamá
restaurantLæs mere
Mi vaquita panama

Mi vaquita panama

Vía España, Panamá
restaurantLæs mere
Club Deportivo La Arenosa

Club Deportivo La Arenosa

Panama City
restaurantLæs mere
Taco T Taqueria

Taco T Taqueria

Calle 77 Este, Panamá
restaurantLæs mere
Restaurante Piramide

Restaurante Piramide

Calle George Westerman 12, Panamá
restaurantLæs mere
Las Delicias de Mili

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning